บทความประจำ:

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ     หนังสือพิมพ์ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฟันธง ทุกทิศ ทันที สรรหาสาระเพื่อสังคมใหม่.

เสียงบ่น ปนเสียงด่า

ที่ กศน.กาญจนบุรีมีดีอะไร ผอ.ย้ายไปแล้วยังกลับมา

          พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา 59 บัญญัติว่า การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น ภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างพื้นที่เขตการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป การย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้าย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

          นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ รับราชการที่ กศน.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ครบเวลา 4 ปี เมื่อธันวาคม 2551 ครบ 6 ปี ธันวาคม 2553 ในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันตามคำสั่งในครั้งนั้นนายสมยศยังอยู่ที่เดิมจึงเกิดข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติขัดกับระเบียบข้อกฎหมาย มหาวชิ14318 บ่นออกไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ความถึง นายอภิชาต จิระวุฒิ เลขาธิการ กศน. และนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ต่อมาทราบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)ตั้งแต่วันที่7 ธันวาคม 2553 ทำให้หลายคนที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะคนในแวดวงการศึกษาได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติและการตีความตัวบทกฎหมายได้เป็นอย่างดี

          จากคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1620/2554 ในคำสั่งนี้นายประเสริญ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ย้ายนายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ กลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่นายอภิชาติ จิระวุฒิ เห็นชอบให้ท่านเลขาธิการ กศน.ดำเนินการต่อตามคำขอย้ายของนายสมยศ ที่ทำหนังสือตามบันทึกข้อความ ที่ สธ 0210.118/2891 ถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

          มหาวชิ14318 ไม่เคยรู้ว่าข้าราชการระดับสูงขอย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งทำกันได้ง่ายถึงเพียงนี้ จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนายสมยศทำบันทึกขอย้ายลงวันที่ 26 กันยายน 2554 นายอภิชาต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบสั่งการให้เลขาธิการดำเนินการต่อ นายประเสริญ เลขาธิการ กศน.มอบ กจ.ดำเนินการต่อ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งแล้วเสร็จ ลงนามพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2554 ต่อมาวันที่ 28 กันยายน 2554 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา53 มาตรา57 มาตรา59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2549 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1620/2554 ให้ ย้ายนายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ กลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ้างถึงคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 269/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอำอาจให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น

          การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่การย้ายนายนายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ กลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นข้อกล่าวหาของคนในแวดวงการศึกษา เมื่อนายอภิชาติ จิระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครม.มีมติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ซึ่งข่าวการย้ายออกมาก่อนหน้านี้ที่หลายคนเชื่อว่ามีการย้ายปลัดกระทรวงศึกษาฯแน่นอน ส่วนการย้ายนายสมยศ ทำกันภายในวันเดียว โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน ไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหาของสำนักงาน กศน. ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ทำให้เกิดความสงสัยว่าการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น ไม่เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อ้างคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 269/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ทำได้หรือไม่ ส่วนมหาวชิ14318 มีข้อสงสัยว่าที่ กศน.กาญจนบุรีมีดีอะไร ผอ.ย้ายไปแล้วยังกลับมา? เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ

มหาวชิ14318 / Mahavajiravudh14318@hotmail.com